Reglement

Artikel1Het bestuur van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA stelt het LAURA Fiets reglement vast.
Artikel2Het LAURA Fiets reglement is opgesteld om de gang van zaken tijdens de fietsvierdaagse vast te leggen en tevens de (rechts)verhouding tussen de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA en de deelnemers te verduidelijken.
Artikel3Dit reglement geldt voor alle tochten die door de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA worden georganiseerd.
Artikel4De deelnemers aan de tochten van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het LAURA Fiets reglement.
Artikel5Voor de Dag-LAURA worden er voor 4 achtereenvolgende dagen fietstochten georganiseerd met dagafstanden van ± 40, 60 en 100 kilometer.
Artikel6Voor de Avond-LAURA worden er voor 4 achtereenvolgende avonden tochten georganiseerd met een dagafstand van ± 30 kilometer.
Artikel7Voor de kinderfietstocht, op de woensdagmiddag, wordt er een tocht georganiseerd met een afstand van ± 20 kilometer.
Artikel8De start en finish vinden plaats bij Vogelpark Avifauna, Hoorn 65 te Alphen aan den Rijn.
Artikel9Bij niet-deelname of gedeeltelijke niet-deelname van ingeschreven deelnemers zal geen (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
Artikel10De deelnemers melden zich bij de starttafels en ontvangen daar op vertoon van een controlekaart een routebeschrijving.
Artikel11De controlekaart dient iedere dag bij de start, controlepost en de finish te worden afgestempeld of geknipt (waarmerken).
Artikel12Deelnemers die in het bezit zijn van een volledig gewaarmerkte controlekaart kunnen deze op de laatste dag van de rit tonen bij de finishtafel om zo hun medaille/beloning in ontvangst te nemen.
Artikel13Tijdens de LAURA kan men een beroep doen op de materiaalwagen. Hier kan men gratis terecht voor kleine reparatie´s van hun fiets. Schade- en materiaal- kosten die hierdoor kunnen of zullen ontstaan komen voor rekening van de betreffende deelnemer. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een lekke band door de deelnemers zelf moet worden geplakt.
Artikel14De deelnemers aan de tochten van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA dienen de wettelijke verkeersregels na te leven.
Artikel15Van de deelnemers wordt verwacht dat zij geen schade toebrengen aan de natuur en/of aan andermans eigendommen en dat zij geen afval achteloos achterlaten.
Artikel16Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotie-doeleinden van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
Artikel17De deelnemers aan de tochten van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA dienen op de controleposten de daar geldende huisregels na te leven. Dit betreft vooral het niet nuttigen van zelf meegebracht eten en drinken.
Artikel18De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij/zij tegenover de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA en haar medewerkers zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaken dan ook ontstaan en vrijwaart haar voor alle vorderingen, welke het gevolg kunnen zijn van deelnemen.
Artikel19Indien, wegens dringende redenen, het bestuur van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA zich gedwongen ziet één of meerdere dagen van de LAURA niet door te laten gaan, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden, noch sprake kunnen zijn van een schadeclaim jegens de Stichting.
Artikel20Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer(s), wordt ook deelneemster(s) bedoeld.
Artikel21In die gevallen waarin het reglement niet voorziet is de beslissing van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse LAURA bindend.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 november 2009

De voorzitter, Adrie van der Voorn
De secretaris, Ingeborg Gabriels